Mixture Reseting

 

Description: Description: https://www.ptv.com.vn/styles/brivium/guide/images/Mixture-Reseting1.jpg

 

Mixture Reset Stone sẽ reset một item với công thức của nó.

Nó sẽ làm sạch một item với cùng một spec nhưng chỉ số là ngẫu nhiên.

Bạn có thế reset lại item của bạn như: Armors, Robes, Shields, Orbs, Boots, Gauntlet, ARMLETS.

Bạn có thể Reset lại item đă mix hoặc đă age.

Bạn phải đi đến gặp nàng "Nadia", Cô nàng nằm trong thị trấn Ricarten.Description: Description: https://www.ptv.com.vn/styles/brivium/guide/images/Mixture-Reseting.gif
Thêm các Item trong ô yêu cầu item và, Thêm Description: Description: https://www.ptv.com.vn/styles/brivium/guide/images/itBI189.jpg Mixture Reset Stone vào ô yêu cầu bên kia,

Bạn có thể mua Mixture Reset Stone tại NPC trong game.Description: Description: https://www.ptv.com.vn/styles/brivium/guide/images/Mixture-Reseting2.jpg