Age (+)

Thất bại

Aging Stone

Super Aging Stone

1

0%

0%

0%

2

2

1

 

2

0%

0%

0%

2

2

2

 

3

0%

0%

0%

2

2

2

1

 

4

0%

0%

0%

2

2

2

2

 

5

0%

0%

0%

2

2

2

2

1

 

6

3%

0%

0%

2

2

2

2

2

 

7

5%

3%

0%

2

2

2

2

2

1

 

8

8%

5%

1%

2

2

2

2

2

2

 

9

16%

8%

3%

2

2

2

2

2

1

 

10

28%

16%

5%

2

2

2

2

2

2

 

11

38%

20%

8%

2

2

2

2

2

1

 

12

44%

24%

16%

2

2

2

2

2

2

 

13

50%

30%

20%

2

2

2

2

2

1

 

14

56%

38%

24%

2

2

2

2

2

2

 

15

60%

46%

30%

2

2

2

2

2

1

 

16

64%

52%

38%

2

2

2

2

2

2

 

17

68%

56%

46%

2

2

2

2

2

1

 

18

72%

58%

52%

2

2

2

2

2

2

 

19

76%

62%

56%

2

2

2

2

2

1

 

20

80%

68%

58%

2

2

2

2

2

2

 

21

82%

70%

62%

2

2

2

2

2

1

 

22

84%

72%

64%

2

2

2

2

2

2

 

23

86%

74%

66%

2

2

2

2

2

1

 

24

88%

76%

68%

2

2

2

2

2

2

 

25

90%

78%

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

1

 

- Khi bạn sử dụng Aging Stone tỷ lệ thất bại của bạn (-1, -2) sẽ giảm đi và chuyển sang tỷ lệ thành công nhưng tỷ lệ nổ sẽ vẫn giữ nguyên.

- Tỷ lệ thất bại = (tỷ lệ -1 + tỷ lệ -2) + tỷ lệ nổ.

- Vũ khí có cấp độ trên 100 khi Age sẽ không tăng Level.

- Phần trăm hiển thị bên trên thể hiện cho % thất bại.

 

 

Hiệu lực Age áp dụng từ (+1) ~ (+9)

Weapons

Items

Hiệu lực Aging sau mỗi cấp độ

Axes

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Claws

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Hammers

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Wands/Staffs

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP

Scythes

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Bows

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +0.5 Critical

Swords

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Javelins

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +0.5 Critical

 

Defenses

Items

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Shields

+0.5 Block, +0.2 Absorb

Orbs/Beads

+10% Defense, +0.5 Absorb

Armors & Robes

+5% Defense, +0.5 Absorb

 

 

Hiệu lực Age áp dụng từ (+10) ~ (+19)

Weapons

Items

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Axes

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Claws

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Hammers

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Wands/Staffs

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP

Scythes

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Bows

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical

Swords

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Javelins

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical

 

Defenses

Item

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Shields

+0.5 Block, +0.4 Absorb

Orbs/Beads

+10% Defense, +1 Absorb

Armors & Robes

+5% Defense, +1 Absorb

 

 

Hiệu lực Age áp dụng từ (+20) ~ (+25)

Weapons

Items

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Axes

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Claws

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Hammers

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Wands/Staffs

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP

Scythes

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Bows

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +0.5 Critical

Swords

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG

Javelins

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +0.5 Critical

 

Defenses

Item

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Shields

+0.5 Block, +0.6 Absorb

Orbs/Beads

+10% Defense, +1.5 Absorb

Armors & Robes

+5% Defense, +1.5 Absorb

 

 Aging Cost

+1

Item Value x 0.5

+2

Item Value x 1.0

+3

Item Value x 1.5

+4

Item Value x 2.0

+5

Item Value x 2.5

+6

Item Value x 3.0

+7

Item Value x 3.5

+8

Item Value x 4.0

+9

Item Value x 4.5

+10

Item Value x 5.0

+11

Item Value x 5.5

+12

Item Value x 6.0

+13

Item Value x 6.5

+14

Item Value x 7.0

+15

Item Value x 7.5

+16

Item Value x 8.0

+17

Item Value x 8.5

+18

Item Value x 9.0

+19

Item Value x 9.5

+20

Item Value x 10.0

+21

Item Value x 10.5

+22

Item Value x 11.0

+23

Item Value x 11.5

+24

Item Value x 12.0

*Lưu ư: Item Value là giá item khi bán vào các NPC trong Game.